• 0 (342) 317 12 01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

7143 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI UYGULAMA İLKELERİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 78 hükümleri ile öğrenci affı düzenlenmiştir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 18.05.2018 tarihinden önce Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrenciler İlgili Kanundan yararlanarak başvuru yapabilecektir.
 2. Söz konusu Kanun gereğince öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmadığı Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/ Konservatuvar/Meslek Yüksekokuluna başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları halinde, İlgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında öğrenime başlayacaklardır. Adayların kabul ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda İlgili Birim Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.
 3. 667 sayılı KHK uyarınca kapatılan Zirve Üniversitesi öğrencileri, 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesine göre; Koordinatör Üniversiteleri olmamız nedeniyle başvurularını Üniversitemize yapacaklardır. Mezun aşamasına gelmemiş ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş öğrencilerin ise anılan kanunun başvuru süresi bittikten sonra Üniversitemizden alınacak bilgilere göre YÖK tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesine, bu nedenle bu durumdaki öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlayacaklardır.
 4. Terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler İlgili Kanundan yararlanmak üzere başvuru yapamazlar.
 5. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanamazlar.
 6. Anadal lisans programından mezun olduğu için veya ilişiği kesildiği için, çift anadal ve yan dal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanamazlar.

 

 1. Af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihine kadar, başvuru formunu doldurarak, formda belirtilen gerekli belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Eksik belgesi bulunanların müracaatları değerlendirmeyecektir.

A) Üniversitemizden kayıtları silinen veya Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan adaylar ile ilişiği kesilen öğrencilerden istenecek belgeler ve af kanununa ilişkin başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

 1. Başvuru Formu (tıklayınız)
 2. 1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi
 3. 2 adet fotoğraf
 4. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden ya da e-devlet üzerinden alınabilir.)
 5. Kazanan ancak hiç kayıt yaptırmayan öğrenciler için ÖSYM sonuç belgesi

 

B) Af başvurusundan yararlanarak ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerden istenecek belgeler ve af kanununa ilişkin başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin Gaziantep’te bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla Üniversitemizde geçmek istediği eşdeğer diploma programının taban puanını sağlamaları durumunda veya Üniversiteye giriş yılı itibariyle öğrencinin geçmek istediği programın öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz konusu programlar için 2017 yılı ÖSYS taban puanlarına göre, 2017 yılında programın öğrenci almaması durumunda programın öğrenci aldığı son yıldaki ÖSYS taban puanına göre, dikey geçiş yolu ile yerleşen öğrenciler ise ilgili yıldaki DGS puanına göre yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. Söz konusu başvurular için diploma programının her bir sınıfı için 1(bir) öğrenci kabul edilecektir.

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AF YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ

Af Yatay Geçiş Başvuruların Son Günü:

21 Eylül 2018

 

Af Yatay Geçiş Başvuru Sonuçların İlanı:

26 Eylül 2018

 

Af Yatay Geçiş Kesin Kayıt/Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Yatırma-Derslere Kayıt:

27-28 Eylül 2018

 

 

Başvurular ilgili Bölüm Başkanlıklarına yapılacak olup, istenen belgeler aşağıdadır.

 1. Başvuru Formu (tıklayınız)
 2. Öğrenim Belgesi
 3. ÖSYM sonuç belgesi
 4. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 5. Ders İçerikleri (Onaylı)
 6. İşyeri Belgesi ya da İkametgah İl Muhaberi Belgesi
 7. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden ya da e-devlet üzerinden alınabilir.)
 8. Disiplin Durum belgesi


İlgili Kanunun Maddesi;

 “GEÇİCİ MADDE 78–Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”